Cod Ymddygiad

Cartref > Cyngor > Cod Ymddygiad

Mae'r Atodiad amgaeedig yn nodi testun  (yn Gymraeg a Saesneg) y Cod  Ymddygiad Enghreifftiol a bennir gan Orchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008, fel y'i diwygiwyd gan yr offerynnau statudol canlynol: 

  • Rheoliadau Deddf Cwmnïau  Cydweithredol a Chymdeithasau Budd  Cymunedol ac Undebau Credyd 2010  (Diwygiadau Canlyniadol) 2014 - (Rhif  2014/1815) (“Rheoliadau 2014”) - yn dod i rym ar 1 Awst 2014. 

  • Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygio) 2016 (Rhif 2016/84) – yn dod i rym ar 1 Ebrill 2016. 

Cynhyrchwyd y ddogfen hon er budd awdurdodau perthnasol y mae'r Cod Enghreifftiol yn gymwys iddynt, ond nid oes ganddi unrhyw statws cyfreithiol.  Credir ei bod yn cynrychioli’r gyfraith ar 1 Ebrill 2016 yn wir ac yn gywir, ond ni roddir unrhyw sicrwydd yn hyn o beth, a dylai'r awdurdodau geisio eu cyngor cyfreithiol eu hunain ar faterion sy'n ymwneud â'r Cod. 

Sylwer: Gwnaed Rheoliadau 2014 gan  Lywodraeth y DU.  Maent yn diwygio'r Cod  Enghreifftiol drwy fewnosodi diffiniad o  ‘cymdeithas gofrestredig’.  Mae'n ymddangos na ddiwygiwyd fersiwn  Gymraeg y Cod Enghreifftiol ar yr un pryd.  Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n trafod hyn â Llywodraeth y DU gyda'r bwriad o ddiwygio'r fersiwn Gymraeg cyn gynted ag y bo'n ymarferol. 
 
Yn y cyfamser, nid yw Llywodraeth Cymru yn credu bod yr anghysondeb hwn yn effeithio'n ymarferol ar weithredu'r Cod Enghreifftiol.

Cliciwch yma am ddogfen Cod Ymddygiad